Posted on

Kiedy wykonuje się pomiary pola elektromagnetycznego?

zakład pracy

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osobom, które pracują w sąsiedztwie urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne, należy regularnie wykonywać jego pomiary. Regularne wykonywanie pomiarów pozwala na objęcie szczególną ochroną osoby zatrudnione w strefie niebezpiecznej, zagrożenia i pośredniej. Przeczytaj, kiedy zgodnie z prawem powinno wykonywać się pomiary pola elektromagnetycznego.

Źródła prawa:

Częstotliwość wykonywania pomiarów pola elektromagnetycznego jest w Polsce precyzyjnie regulowana przez akty prawne:

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166)
    oraz
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 817). Zadbaj o bezpieczeństwo osób zatrudnionych w pobliżu urządzeń emitujących Zgodnie z powyższymi przepisami, pomiary wykonuje się w związku ze stwierdzeniem występowania w miejscu pracy stref ochronnych. Jeżeli ostatnie badanie wykazało występowanie jedynie strefy pośredniej, badanie pola elektromagnetycznego należy wykonywać regularnie co dwa lata. W przypadku stwierdzenia strefy zagrożenia lub niebezpiecznej, należy wykonywać co rok.

    Pracodawca może zrezygnować z wykonywania pomiarów, dwa kolejne badania odbywające się co dwa lata nie wykazały występowania pola elektromagnetycznego. W przeciwnym razie obowiązku nie należy lekceważyć – nie tylko ze względu na przewidziane prawem kary, ale przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Dodaj komentarz